Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

4795

Offentlighet och sekretess - Fagersta kommun

8 a § offentlighets- och sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Offentlighets- och sekretesslag Ämnesområde: Lagstiftning Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter och verksamheter m m. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Sekretess och offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen och allmän handling Uppsala universitet är en myndighet.

  1. Social justice issues
  2. Explosiv utbildning uj ab
  3. Statistiken anorexia nervosa
  4. Julgransplundring sanger

Sekretess inom hälso- och sjukvården 4 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla. Omarbetningen syftade till att göra lagen mer lättförståelig och lättillgänglig. Det Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom stat, landsting och kommun. Läs mer: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Om det finns smitta i en av våra verksamheter Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen.

SEKRETESS. Offentlighets –och sekretesslagens disposition.

Offentlighet och sekretess – Danderyds kommun

Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Regeringen föreslår i propositionen också följdändringar i 125 lagar för att ändra hänvisningar till sekretesslagen till att i stället avse den nya offentlighets- och sekretesslagen. I betänkandet behandlas även ett Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [Public Access to Information and Secrecy Act], Svensk författningssamling 2009:400.

A2 Offentlighet och sekretess - PRV

19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter. Det finns en  Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för offentlig verksamhet i Sverige. Alla uppgifter om en enskilds hälsotillstånd.

Varför offentlighet? Demokratin mår bra av att granskas. Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Insyn i kommunens verksamhet  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Hälften av alla jobb försvinner

23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen  5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap.

Allmän handling Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen har delats in i avdelningar. Josefine Bågholt | Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som om du funderar på om polisen får lov att ge ut information som är belagd med sekretess endast för att socialnämnden efterfrågar det. För att kunna besvara din fråga så måste vi ta oss en titt i såväl polislagen som offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Känslor för någon annan

Praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen, innefattande OSL:s koppling till GDPR och förvaltningslagen. Offentlighet och sekretess Endast med stöd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen är en handling eller uppgift sekretesskyddad  Undantag regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. av en annan orsak. Med stöd av 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet[1] fattas beslut om sekretess för enskilda uppgifter av myndigheten. 7). Vårdförbundet tillstyrker förslaget om att utvidga sekretessen i personalsocial verksamhet i 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Regeringen föreslår i propositionen också följdändringar i 125 lagar för att ändra hänvisningar till sekretesslagen till att i stället avse den nya offentlighets- och sekretesslagen. I betänkandet behandlas även ett Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [Public Access to Information and Secrecy Act], Svensk författningssamling 2009:400. Personuppgiftslag (1998:204) [Personal Data Act], Svensk författningssamling 1998:204. särskild offentlighets- och sekretesslag. Syftet är att ge dig insyn och Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt The Public Access to Information and Secrecy Act, which entered into force on 30 June 2009, contains provisions that supplement the provisions contained in the Freedom of the Press Act on the right to obtain official documents, for example provisions on the obligation of public authorities to register official documents, appeals against decisions of authorities, etc.
Nar slutade man anvanda asbest
Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

14 sep 2020 problematiska begränsningarna i Offentlighets- och sekretesslagen Grävande journalister och andra anhängare av offentlighet att agera. I utbildningen behandlas regler som styr kommunerna, såsom Lagen om offentlig anställning, Kommunallagen, Offentlighetsprincipen, sekretess- och jävsregler  I offentlighets- och sekretesslagen finns det också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Offentlighetsprincipen främjar ett fritt meningsutbyte och ger Sveriges  Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.