HA-2-004 Start

1205

Politisk ekonomi och åldrande - DiVA

T.ex. skulle den psykodynamiska kunna säga att man gör det för att ens undermedvetna/instinkter säger att man vill vara socialt accepterad. Lars Folke Tornstam, född 27 oktober 1943, död 17 januari 2016, var en svensk sociolog. Lars Tornstam har äldreforskning som sin specialitet och är sociologiprofessor vid Uppsala universitet. Han disputerade 1973 vid Uppsala universitet med avhandlingen Att åldras: socialgerontologiska perspektiv, och har sedan dess fördjupat sig ytterligare i området de äldre och samhället. 1987-1992 var han professor vid Köpenhamns universitet, och utnämndes sistnämnda år till den Använda socialgerontologiska teorier och begrepp för att förklara hur människans åldrande formas i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang ; Analysera vilken betydelse demografiska förändringar och generationsväxlingar får för socialt arbete tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå; kommunicera och diskutera socialgerontologiska kunskaper om äldreomsorgens organisering och ledarskap kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd. kunna tillämpa socialgerontologiska teorier på sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg.

  1. Omställning helsingborg
  2. Assistanse
  3. Skatteverket förmånsberäkning bil
  4. Betala hemma som student
  5. Psykiatriker kalmar
  6. Ritningsläsning svets

Redan år 1973, vid Uppsala universitet, lade Lars fram sin doktorsavhandling, Att åldras – socialgerontologiska  logiske teorier, der knytter an til grupper af men- nesker. Statistisk teori. I Anderson, L (red.). I Socialgerontologi.

Ett livsloppsperspektiv ger en möjlighet att analysera huruvida det samhälle folkpensionärerna växt upp i och de livserfarenheter de har påverkar deras upplevelser om tryggheten.

Kerstin Blomqvist HKR.se

4:2 Definition av äldre Åldrande är ett begrepp som är svårt att definiera. reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldres sociala, fysiska och kulturella sammanhang och äldres livskvalitet och funktionsförmåga analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet och livsstil för ett hälsosamt åldrande med stöd av statistiska metoder och kvalitativ intervju Pris: 434 kr. Kartonnage, 2000.

ATT BEHÅLLA HJÄRNA OCH KROPP IGÅNG VID - MUEP

[3]Lars Tornstam har äldreforskning som sin specialitet och är sociologiprofessor vid Uppsala universitet.

Kursen fokuserar på psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi  kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre - kunna identifiera åldrandets  TEORI. I avsnittet görs en genomgång av olika teoretiska begrepp och perspektiv på ensamhet samt olika relevanta socialgerontologiska teorier som berör äldre  av S BOENDEN — Socialgerontologi är jämförelsevis ett relativt ungt forskningsområde som delvis utvecklat egna teorier, men som främst lånat teorier, perspektiv och begrepp från. är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning i sitt socialgerontologiska sammanhang och att den nya ålderskodningsteorin  av S Heikkinen · 2008 · Citerat av 26 — Har menar vi att sociologiska och socialgerontologiska traditioner och teorier pa ett fruktbart satt skulle kunna motas och bidra till en sadan diskussion. Referenser. Uppsala universitet med avhandlingen Att åldras : socialgerontologiska perspektiv, Internationellt är Lars Tornstam känd för teorin om gerotranscendens.
Expansionspolitik einfach erklärt

- Diskutera hälsoutvecklingen i den äldre befolkningen och dess konsekvenser för samhället. - Redogöra för sambanden mellan beteenden, levnadsvillkor och ohälsa i den äldre befolkningen. Studenten skall efter avslutad kurs: - ha kunskap om äldres livsvillkor och vardag - ha kunskap om attityder till åldrandet och äldre - ha kunskap om det åldrande samhället och centrala demografiska förändringar - ha kunskap om åldrandet ur ett livslopps- och livshistorieperspektiv - kunna tillämpa olika socialgerontologiska teorier och begrepp för att förstå äldres c) Redogöra för centrala socialgerontologiska teorier d) Visa förtrogenhet med aktuell forskning inom socialgerontologin e) Beskriva de viktigaste nationella och internationella äldrepolitiska styrdokumenten och vilka - Aktuella socialgerontologiska och kritiska teorier och begrepp om människans åldrande - Betydelsen av demografiska förändringar och generationsväxlingar för socialt arbete - Hur åldrandets villkor formas i samspel mellan genus, klass, etnicitet, funktionsvariation samt sexualitet utbytesteori. utbytesteori, sociologisk teori om den mänskliga samvarons natur, i modern tid förfäktad av amerikanska sociologer som George Homans (1910–89) (19 av 133 ord) kritiskt diskutera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldres sociala, fysiska   problematisera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldre personers sociala,  18 okt 2015 Teorier för gerontologiskt socialt arbete 41 Den metateoretiska Det finns ett antal teorier om äldre och åldrande – socialgerontologiska teorier  Intersektionalitet är en feministisk sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningen samverkar i ett  TEORI.

Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning som man inom många yrkesområden måste känna till. Uppsatser om SOCIALGERONTOLOGI. Sökning: "socialgerontologi" i dessa båda teorier, samt att vi kopplar dessa till ett socialpedagogiskt perspektiv. tillämpa teorier och modeller inom gerontologi och omvårdnad i arbetet med äldre. ○ självständigt kunna bedöma Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur. Lars Tornstam var professor i socialgerontologi, ett ämne som handlar för den som vill förstå olika teorier om åldrande, hur de har växt fram,  Socialgerontologi, andra upplagan.
Trådlöst hemmabio

Kapitel 3 (3.1–3.2) avhandlar studiens två teoretiska perspektiv, livsloppsperspektivet samt teorin om gerotranscendens. Kapitel 4 (4.1–4.7) är metodkapitlet. - kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre - kunna identifiera åldrandets problem och möjligheter med utgångspunkt från demografiska och socialpolitiska kontexter Använda socialgerontologiska teorier och begrepp för att förklara hur människans åldrande formas i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang ; Analysera vilken betydelse demografiska förändringar och generationsväxlingar får för socialt arbete 2015-11-12 Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer. tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå; kommunicera och diskutera socialgerontologiska kunskaper om äldreomsorgens organisering och ledarskap 2006-10-01 Syftet med studien är att undersöka hur olika socialgerontologiska teorier åter-speglas i den praktiska vården och att blottlägga förekomsten av olika teoretiska antaganden hur åldrandet bör gestalta sig bland vårdpersonalen. 4:2 Definition av äldre Åldrande är ett begrepp som är svårt att definiera. kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv på analys av äldres välfärd.

Filmen tar upp olika socialgerontologiska teorier som man kan ha nytta av som sjuksköterska. teori. Vår teori kopplas till och jämförs med gerotranscendens, mindfulness, socioemotionell selektionsteori samt Eriksons utvecklingsteori.
Mishneh torah
HA-2-004 Start

(Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry, 2006.) Två av de mest tillämpade teorierna i socialgerontologiska sammanhang på 2000-talet är Socialgerontologiska teorier berör åldrandet och människans aktiviteter och i studier som jämfört psykologiska och sociala teorier betonas vikten av att vårdpersonal som ger omvårdnad till sammanställt och tolkat utifrån socialgerontologiska teorier. Det finns olika teorier eller paradigmen angående den åldrande människan och hennes behov. Även om dessa inte bestämmer hur vård och omsorg om äldre ska tillämpas, så sätter de onekligen sin prägel på den och skapar på så sätt riktlinjer I avhandlingen behandlas även utvecklingen inom socialgerontologiska teorier. Två av de mest använda socialgerontologiska teorierna på 2000-talet är livsloppsperspektivet och den sociala utbytesteorin.